woensdag, 07 november 2018 19:51

Reactie bestuur op informatiebrief

Op 25 september stuurt het bestuur, naar aanleiding van de Informatiebrief van de gemeente, een brief naar het College met een aantal vragen. De tekst staat hieronder:

College van Burgemeester en Wethouders,
Gemeente Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Voorschoten, 25 september 2018
Onderwerp: uw brief 28211\1 dd 17 september 2018, zaaknummer Z – 19909 VS

Geacht College,

Vanochtend werd ik gebeld door het Leidsch Dagblad met de vraag naar een reactie op uw
bovengenoemde brief aan de Gemeenteraad. Gelukkig had een ander bestuurslid kort
daarvoor al iets gezien op sociale media; anders zou ik door de vraag van de pers volledig
overvallen zijn.

Over uw brief hebben mijn medebestuursleden en ik veel vragen. We zetten ze hieronder op
een rij:
1. Welke klachten hebt u ontvangen, waarover en van hoeveel verschillende personen?
2. Zijn de klachten anoniem of zijn ze ondertekend door een te traceren persoon?
3. Waarom zijn wij niet op de hoogte gesteld van de klachten? Zij het om de
gelegenheid te krijgen ze op waarheid te beoordelen dan wel om ervan te leren. Wij
hebben zelf in vorige jaren wel eens anonieme klachten gekregen die betrekking
hadden op een tijdstip dat er niemand in het clubgebouw was of dat er jeugdleden
aan het trainen waren. Iedereen kan wel van alles beweren; waarom is er geen
wederhoor gepleegd?
4. Waarom zijn wij niet geïnformeerd over de handhaving waartoe op 4 september is
besloten? Het gaat toch immers over ons.
5. Is er al handhavend opgetreden en zo ja, wat waren de bevindingen? Zijn er
overtredingen geconstateerd?
6. Wat houdt het grondige onderzoek in waarvan u melding maakt in de brief?
7. U stelt in de brief dat het clubhuis uw eigendom is. Wilt u dat onderbouwen?

Eind 2016 en in 2017 is er een aantal malen overleg met de burgemeester en ambtenaren
geweest. Het laatste gesprek is geëindigd met twee constateringen, te weten dat het
bestuur van de IJsclub Voorschoten bereid is mee te werken aan de benodigde ontheffingen
en vergunningen, en dat dit afhankelijk is van een actie van de gemeente. De gemeente is
dus nu aan zet om de zaken netjes te regelen.

Verder willen wij nog opmerken dat we niet aan ‘derden’ verhuren maar aan leden.
Bovendien worden er bij het verhuur geen geluidsnormen overschreden. Dat verklaart dat
wij deze niet melden. Tot slot willen we graag vermelden dat wij al lang geen klacht meer
ontvangen hebben over de verhuur en dat wij ons daar ook voor inzetten.

Met vriendelijke groet,

namens het Bestuur van de IJsclub Voorschoten,

 

w.g.
Rob Hemmes,
voorzitter

 

logo-IJSCLUBContact:
STGV IJsclub Voorschoten
Postbus 46
2250 AAVoorschoten
 

Bezoekadres:
Clubgebouw en Landijsbaan IJsclub Voorschoten
Anthoni van Leeuwenhoekkade 38
2251JS Voorschoten
071-5616400

facebook

FreekvanOs

Adri-Hendriks